top of page

Credit

제작ㅣ 숲이드림

구성, 연출, 편집ㅣ 문재경, 이신혜 (THE FISHERS)

촬영, 조명ㅣ 백승찬, 한재희

조연출 ㅣ 이원석

사운드 ㅣ SIMBA

​출연ㅣ 김율호

숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 00.22.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 00.38.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 00.28.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 00.35.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 01.21.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 00.45.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 01.23.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 01.34.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 01.30.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 01.45.
숲이드림-더피셔스-01-1102.mp4 - 02.00.
bottom of page