top of page

패션필름ㅣ 미센스 ME-SENSE 2019 S/S (모델 한소희)

Credit

모델ㅣ 한소희

기획ㅣ 방현정 실장

영상 촬영, 편집ㅣ 문재경, 이신혜 (THE FISHERS)

사진 촬영ㅣ 최승정 작가 

2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.00.567
2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.31.264
2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.13.913
2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.49.516
2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.54.788
2019_SS_MESENSE_2_190223.mp4 - 00.59.092
bottom of page