top of page

셀라피 - 선크림 편

Credit

프로듀싱ㅣ 이승훈 (셔플미디어)

작, 연출, 편집ㅣ 문재경, 이신혜 (THE FISHERS)

촬영, 조명ㅣ Dp 이태돈  

                   1st 김남석

                   Camera crew 이도원, 김인규, 정현률

녹음, 사운드믹싱ㅣ 홍초선(Schokobaum Sound)

​헤어,메이크업ㅣ 헤어메이크업팀 블랙루즈

​조연출ㅣ최은호

메이킹촬영ㅣ 박주영

배우ㅣ 권예진, 김수빈

셀라피_온라인광고_선크림편.00_05_57_07.Still001.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_06_02_21.Still002.png
스크린샷 2020-06-19 오후 8.33.01.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_06_27_13.Still004.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_06_37_18.Still005.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_06_55_02.Still006.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_00_15.Still008.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_06_28.Still011.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_15_03.Still014.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_16_21.Still015.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_05_12.Still010.png
셀라피_온라인광고_선크림편.00_07_21_00.Still017.png

셀라피 - 진동쿠션 편

Credit

프로듀싱ㅣ 이승훈 (셔플미디어)

작, 연출, 편집ㅣ 문재경, 이신혜 (THE FISHERS)

촬영, 조명ㅣ Dp 이태돈  

                   1st 김남석

                   Camera crew 이도원, 김인규, 정현률

녹음, 사운드믹싱ㅣ 홍초선(Schokobaum Sound)

​헤어,메이크업ㅣ 헤어메이크업팀 블랙루즈

​조연출ㅣ최은호

메이킹촬영ㅣ 박주영

배우ㅣ 권예진, 김수빈

셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_01_28.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_04_00.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_09_26.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_23_01.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_28_24.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_02_거리편.00_00_04_18.Still0
셀라피_온라인광고_진동쿠션_02_거리편.00_00_07_18.Still0
셀라피_온라인광고_진동쿠션_02_거리편.00_00_20_01.Still0
셀라피_온라인광고_진동쿠션_02_거리편.00_00_23_01.Still0
셀라피_온라인광고_진동쿠션_01_공포영화편.00_00_24_10.Stil
셀라피_온라인광고_진동쿠션_03_강의실편.00_00_14_22.Still
셀라피_온라인광고_진동쿠션_03_강의실편.00_00_19_12.Still
셀라피_온라인광고_진동쿠션_03_강의실편.00_00_20_19.Still
셀라피_온라인광고_진동쿠션_03_강의실편.00_00_21_27.Still
bottom of page