top of page
홍보영상ㅣ 셰어라운드

취미/레저용품 공유 서비스. '셰어라운드' 온라인광고 영상입니다.

Credit

구성, 연출, 편집ㅣ 문재경, 이신혜 (THE FISHERS)

촬영ㅣ 백승찬

​조명ㅣ 임종성

모델ㅣ 이상렬

           남국현, 황희정, 전근하, 최정화, 방병준, 이동규

셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.03.670.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.10.110.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.42.842.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 01.07.867.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 01.31.591.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.13.713.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.30.930.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 00.55.255.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 01.09.969.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 01.37.964.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 01.44.871.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 02.01.955.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 02.22.275.png
셰어라운드_홍보영상_FULL-1-4K.mp4 - 02.24.077.png
bottom of page